smutna.

16 tekstów – auto­rem jest smut­na..

-Jeśli myślisz , że zadręczam się naszym roz­sta­niem !... to masz rację...

Bo praw­dzi­wego , trwałego uczu­cia , nie można przer­wać od tak... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 30 stycznia 2011, 16:45

Miłość to la­wa , a ser­ce to wul­kan,
Który wy­lewa w naj­mniej od­po­wied­nim momencie... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 stycznia 2011, 19:36

Trak­tuj swo­je życie jak sen , gdy mu­sisz już wstać.
Ciesz się każdą ko­lejną chwilą. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 stycznia 2011, 14:13

Po czym poz­nać doj­rzałą osobę?
Po tym , że omi­ja kałuże idąc zarówno drogą jak i życiem. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 20 stycznia 2011, 15:20

Nie uda­waj ko­goś innego
Bo tyl­ko będąc sobą możesz cie­szyć się w pełni każdym dniem. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 12 stycznia 2011, 18:56

- Nie mógłbym bez Ciebie żyć, Jes­teś naj­ważniej­szą osobą w moim życiu ...

Dlacze­go te słowa , choć tak ważne wy­powiada­ne są naj­częściej , gdy w związku dwoj­ga ludzi po­jawiają się kom­pli­kac­je ? 

myśl
zebrała 7 fiszek • 11 stycznia 2011, 19:16

Życie przy­goto­wuje dla Nas różnie pułap­ki , z których nie sposób się wydostać.
Jedną z nich jest miłość. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 6 stycznia 2011, 12:53

W miłości uro­da nie jest najważniejsza..
Liczy się co kto ma w sercu. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 5 stycznia 2011, 16:24

- Roz­sta­liśmy się kil­ka miesięcy te­mu ... Po­godziłam się z tym. Dlacze­go więc tak bar­dzo zra­nił mnie Twój wi­dok w to­warzys­twie in­nej dziewczyny?


Praw­dzi­wa miłość jest wie­czna.
Nie uga­si jej na­wet roz­sta­nie fizyczne. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 3 stycznia 2011, 15:49

-Minęło ty­le cza­su , nie wiem czy mnie jeszcze pa­mięta, a co do­piero czu­je coś do mnie - po­myśle­li wza­jem­nie się kochający... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 2 stycznia 2011, 12:08
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

smutna.

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność